Moravské Knínice

Obec Moravské Knínice se nachází asi 18 km severozápadně od Brna, leží na mírném svahu v nadmořské výšce 267,94 m a svou polohou patří do oblasti Brněnské vyvřeliny. Historický katastr obce o výměře 2 026 ha se táhl až k Brněnské přehradě. Výměra současného katastrálního území je 1 239 ha. Obec je členem Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko a Mikroregionu Kuřimka. Dopravu zajišťuje Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.

Historie obce

Doklady osídlení území pocházejí už ze starší doby kamenné. První zmínku o obci je možné najít v listině z roku 1235, v níž papež Řehoř IX. vzal pod svou ochranu cisterciácký klášter v Předklášteří u Tišnova. Při této příležitosti papež zmiňuje obec Chieniz, jenž přináleží klášteru.

V roce 1418 český král Václav IV. dává Knínice lénem Janu z Lomnice za jeho věrné služby. Přívlastek „Moravské“ se objevuje teprve v roce 1437. V roce 1519 již celé Knínice patřily k panství veverskému.

O významu obce svědčí také existence obecní pečeti. Pečeť nese ve znaku podrývák, což je staré zemědělské nářadí, sloužící ke kypření půdy a vinařský nůž. Ze symbolů vychází současný znak obce.

Uprostřed vesnice stojí památkově chráněný kostel postavený v roce 1366 ve slohu gotickém a je zasvěcen sv. Markétě. Obec byla samostatnou farností až do roku 1562, pak byla sloučena s farností kuřimskou. V presbyteriu jsou dochovány vzácné fresky. Ve věži kostela jsou dva zvony z první pol. 16. století.

Pozoruhodnou dominantou je památkově chráněná kaple sv. Cyrila a Metoděje postavená v roce 1862. Obraz nad oltářem zachycuje příchod bratrů Cyrila a Metoděje do Velehradu na Moravě za časů krále Rostislava roku 863.

Na východním vjezdu do obce se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého postavená v roce 1856.

Nejstarším veřejným světským objektem byla původní budova školy postavená v roce 1811. Budova však v roce 1860 vyhořela při velkém požáru s celou řadou dalších domů. Nová škola byla postavena v centrální části obce vedle kostela v roce 1882, původně jako přízemní, nyní má dvě podlaží. V obci je také mateřská škola postavená v šedesátých letech. Do základní školy docházejí žáci do 1.–5. ročníku. Součástí školy je školní jídelna a družina. Od 6. ročníku dojíždí děti do škol v okolí.

Život v obci

V novodobé historii nepříliš šťastným dnem pro Moravské Knínice byl 1. červenec 1980. kdy došlo k integraci s Kuřimí – ze samostatné obce se stala pouze kuřimská místní část. Tento stav trval až do roku 1990, kdy se 1. března staly Moravské Knínice opět samostatnou obcí.

V současné době téměř 80 % ekonomicky aktivních občanů dojíždí za prací mimo obec, přímo zde není žádný velký zaměstnavatel. V obci působí zahradnická fi rma, topenářsko-instalatérská, elektrikářská, stavební a zemědělská fi rma, řemeslníci zabývající se zpracováním dřeva a výrobou nábytku, autoservis, pěstitelská pálenice a mnohé další.

Infrastruktura v obci

V celém zastavěném území je vodovod, kanalizace, plynovod, televizní kabelový rozvod, telefon, veřejné osvětlení a místní rozhlas. Do občanské vybavenosti patří restaurace, obchod se smíšeným zbožím, knihovna, sokolovna, hřiště pro kopanou, tenisový a volejbalový kurt a výletiště.

Spolky

  • Tělocvičná jednota SOKOL Moravské Knínice
  • Sportovní klub Moravské Knínice (fotbal)
  • Myslivecká společnost SYCHROV
  • Sdružení Knínických rybářů
  • Sbor dobrovolných hasičů
  • Junák – Svaz skautů a skautek ČR
  • Cimbálová muzika Kyničan + mužský sbor

Obnova kulturních tradic

Po osamostatnění obce v roce 1990 se skupina mladých lidí aktivně zapojila do oživení tradice krojovaných Markétských a Martinských hodů. Z vyprávění pamětníků získala důležité informace a popis jednotlivých součástí knínického kroje. Po konzultaci s odbornými pracovníky Etnografi ckého muzea v Brně byl kroj rekonstruován v roce 1995.

Přírodní zvláštnosti

V katastru obce se nachází celá řada významných krajinných prvků. Jedná se o lokality rozmnožování živočichů (mokřadní biotopy, stepní lokality s výskytem teplomilného hmyzu) nebo lokality bylinných společenstev luk a pastvin.

Pro návštěvníky

V obci je každoročně pořádána celá řada kulturních, společenských a sportovních akcí: plesy, dětský karneval, ostatky s pochováváním basy, košt pálenek, pálení čarodějnic, divadelní představení ochotníků, hudební festival, Markétské a Martinské hody, kácení máje, Den obce, turnaje v badmintomu, závody v brokové střelbě na vysoké věži, turistický pochod „JDEME NA CHROUSTY“, turnaj v petanque, atletický čtyřboj, tenisové turnaje, turnaje ve stolním tenisu, Sokolení, drakiáda, cyklistické závody, den dětí a koní, Hubertova jízda a závod ve skoku vysokém.

Zveme Vás k návštěvě obce a především na tradiční Markétské hody, kdy náves ožije pestrobarevnými kroji, zpěvem a lidovými tanci.

Informace o aktuálním dění v obci najdete na
www.moravskekninice.cz