Natura 2000

Natura 2000 je soustavou chráněných území evropského významu, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie. Je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených kriterií. Natura 2000 se nesnaží chránit jednotlivé druhy, ale především ohrožené typy prostředí. Aby tohoto úkolu bylo dosaženo co nejefektivněji, proběhlo (či mělo proběhnout) ve všech členských státech mapování přírodních biotopů.

Více informací o soustavě Natura 2000

Zlobice

Lokalita byla vyhlášena chráněnou Sdělením MŽP č.81/2008 o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu. Má číslo CZ0620120.

Na lesní horce

Lokalita byla vyhlášena chráněnou Sdělením MŽP č.81/2008 o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu. Má číslo CZ0622170.