O regionu

Mikroregion Kuřimka vznikl 9.2.2005 na základě dohody obcí: Moravské Knínice, Chudčice a Veverská Bítýška a města Kuřimi o prosazování společných zájmů a spolupráci při rozvíjení činností:

  • ochrana životního prostředí a společný postup při dosahování ekologické stability území
  • koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
  • koordinace rozvojových plánů v oblasti technické infrastruktury, občanské vybavenosti a zemědělských činností.
  • podpora školství, sportu a jiných zájmových činností
  • podpora zdravotnických zařízení, sociální péče a pečovatelské služby
  • podpora společenského života, udržování a obnova lidových tradic obcí a města Kuřimi
  • podpora rozvoje turistiky a souvisejících služeb s využitím vysoké atraktivity území a s vazbou na historické souvislosti
  • podpora podnikání v mikroregionu
  • propagace Mikroregionu Kuřimka

Základní myšlenkou sdružení města a obcí Mikroregionu Kuřimka je koordinovaná spolupráce při obnově a rozvoji území se zvláštním zřetelem na ochranu a tvorbu životního prostředí a na uchování a znovuoživení historických tradic. Jeho cílem je podpora obyvatel, jejich samosprávy a zájmových sdružení, aby se především vlastními silami snažili o udržitelný rozvoj území.

Se změnou společenského systému došlo k radikální změně v nahlížení na ekonomiku zemědělské výroby jako hlavní segment ekonomiky venkovského prostoru. Soustava střediskových obcí se zcela rozpadla, zemědělské podniky se po letech integrované výroby rozdrobily na samostatná střediska a nejsou schopny efektivně využívat rozsáhlé areály velkovýroby. Podobně je tomu i se zařízeními občanské vybavenosti (služby, školská zařízení, doprava apod.). Pro efektivnost úsilí o zlepšení podmínek v Kuřimi a v jednotlivých obcích se jeví jako nezbytná nutnost sjednotit postup při řešení problémů.

Partnerství představuje v EU základní mechanismus, na jehož základě se uskutečňuje podpora rozvoje venkova. V Mikroregionu Kuřimka tvoří partnerství zastupitelé města Kuřimi a členských obcí, zaměstnavatelé, zájmové organizace, podnikatelé a iniciativní skupiny obyvatel nebo jednotlivci.

Projekt „Po stopách zrušené železnice Kuřim – Veverská Bítýška“

Mikroregion Kuřimka realizoval s dotací z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod projekt z oblasti Rozvoj služeb v cestovním ruchu,  s názvem „Po stopách zrušené železnice Kuřim – Veverská Bítýška“. Cílem projektu je přilákat do regionu nové turisty, kteří zde mohou využít nabídku volnočasových, sportovních a rekreačních aktivit. Projekt je zaměřen na víkendovou turistiku a cykloturistiku.

Mikroregion neměl před realizací projektu žádné společné propagační materiály, které by turistům přijíždějícím do této oblasti pomohly snadněji se zde orientovat. V rámci projektu byl pořízen tento webový portál, informační kiosek v Kuřimi u vlakového a autobusového nádraží (důležitý přestupní uzel IDS JMK), výlepové a informační tabule a také reklamní a propagační materiály. Mikroregion Kuřimka se také účastnil 20. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour ve dnech 13. – 16. 1. 2011.

stánek mikroregionu Kuřimka

Jako hlavní distribuční kanál informací k potenciálním turistům je zvolen internetový portál, z jehož podkladů vychází i informační kiosek. Součástí portálu jsou tyto informace: o Mikroregionu Kuřimka, o jednotlivých obcích mikroregionu, o probíhajících kulturních, společenských a sportovních akcích, o možnostech ubytování, stravování, o turistických trasách, přírodních zajímavostech, kulturních a historických památkách a v neposlední řadě také jízdní řády a pomoc v nouzi.

Informační kiosek umožňuje turistům přístup na webové stránky Mikroregionu Kuřimka, mohou tedy díky němu získat veškeré potřebné informace o tom co region  pro turisty nabízí. Dále je z něho umožněn přístup na vybrané internetové stránky (jízdní řády, internetové zpravodajství….).

webový kiosek

Regionální systém informování turistů je nosným produktem projektu. Jeho součástí je 10 informačních tabulí v členských obcích mikroregionu a v partnerské obci projektu Jinačovicích. Kromě toho je v mikroregionu nainstalováno 16 výlepových ploch, které slouží návštěvníkům i místním obyvatelům k informování o jednotlivých kulturních, sportovních a společenských akcích v mikroregionu a jeho blízkém okolí. Veškeré tabule jsou vyhotoveny v jednotném grafickém stylu, aby návštěvník na první pohled poznal, že se nachází v členské či partnerské obci mikroregionu.

V rámci projektu byly vytvořeny propagační materiály (brožurky, letáky, pohlednice), které také informují návštěvníky o místních pamětihodnostech regionu. Propagační materiály mají jednotný grafický styl a obsahují odkaz na webové stránky mikroregionu.

Pro další zvýšení povědomí o mikroregionu využijeme dodatečných reklamních předmětů, jejichž ústředním motivem je vláček. Mikroregionem procházela v minulosti železniční trať, na jejímž místě nyní prochází cyklotrasa 5231, která spojuje obce mikroregionu. Reklamní předměty upozorňují na zmíněnou zrušenou železniční trať. Turista projíždějící mikroregionem získá na různých místech cestovní pas, do kterého bude sbírat cestovní razítka jednotlivých obcí. Upomínkovým předmětem je keramická lokomotiva, kterou turisté dostanou při kompletním vyplnění cestovního pasu všemi razítky členských obcí mikroregionu.  Dalším reklamním předmětem jsou pohlednice opět s ústředním motivem vláčku projíždějícího mikroregionem.

Jedním z cílů projektu je oživení informací o historii zrušené železnice. V letošním roce si připomeneme 100. výročí založení a 75. výročí zrušení železniční trati Kuřim – Veverská Bítýška. Mikroregion Kuřimka připravuje společnou akci, která upozorní na tato výročí.

Zápisy valné hromady

Rozpočet 2017

zápis z VH 11.12.2014

zápis z VH 26.6.2014

zápis z VH 29.4.2014

zápis z VH z 11.12.2013

zápis z VH 27.6.2013

zápis VH z 8.4.2013

Zápis VH 19.12.12

Zápis VH 4.9.12

Zápis VH 13.3.12